Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu je ALBI s.r.o. so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina IČO: 36008303, IČ-DPH: SK2020451268. 

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom: 201423859.

Uzavretím kúpnej zmluvy poskytuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, a to v databáze predávajúceho pri plnom rešpektovaní práv a povinností správcu podľa daného zákona v platnom znení. Spracované údaje sú plne chránené funkčným vnútorným systémom ochrany dát. Predávajúci zhromažďuje so súhlasom kupujúceho osobné údaje kupujúceho, a to titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, adresu na doručenie, telefónne číslo a e-mailovú adresu, až do doby odvolania tohto súhlasu kupujúcim.

Podľa § 17, § 28 ods. 1 písm. f a ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.. sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.albi.sk súčasne zaväzuje, že na prianie kupujúceho, neodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Ak si kupujúci neželá, aby jeho osobné údaje boli uložené v našej databáze, môže si tovar objednať telefonicky, alebo v poznámke k objednávke pripísať žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky.

Pokiaľ kupujúci prejaví svoj súhlas, môže mu predávajúci oznamovať e-mailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskume trhu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle emailovú správu na info@albi.sk, alebo túto skutočnosť oznámi predávajúcemu telefonicky.

Predávajúci nie je oprávnený poskytovať osobné údaje o kupujúcom tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúceho predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.albi.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi kupujúceho v prípade napadnutia serverov elektronického obchodu neznámymi páchateľmi – hackermi. V tom prípade vyššie uvedené pravidlá bezpečnej manipulácie s dátami neplatia.