Vianoce s ALBI

PRAVIDLÁ SUŤAŽE „Vianočná súťaž“, ďalej len „Pravidlá“

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1 Usporiadateľ súťaže je spoločnosť ALBI, s.r.o, IČO:36008303, so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001, Žilina, zaregistrovaný v OR OS v Žiline vložka 3553/L (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „ALBI“).

1.2 Súťaž nesie názov „Vianočná súťaž“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v dňoch 9.12.2020 od 00:01 do 22.12.2020 23:59.

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook a táto spoločnosť za jej priebeh nijakým spôsobom nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaže nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť adresované Usporiadateľovi, NIE Facebooku.

2. AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE
 

2.1 Súťaž prebieha na instagramovom profile spoločnosti Albi Slovensko na adrese https://www.instagram.com/albi_slovensko/.

2.2. Súťaž prebieha v dňoch 9.12.2020 od 00:01 do 22.12.2020 23:59.

2.3 Súťaž je určená používateľom siete Instagram starším ako 15 rokov s trvalým bydliskom a doručovacou adresou výlučne na území Slovenskej republiky, ďalej len „súťažiaci“. Súťažiaci mladší 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom zákonného zástupcu.

2.4 Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi súťaže a osoby blízke vyššie uvedeným osobám.

2.5 Z účasti v súťaži môžu byť rozhodnutím Usporiadateľa súťaže vylúčení účastníci súťaže, ktorí svojou účasťou v súťaži spôsobia škodu voči Usporiadateľovi súťaže, ďalej môžu byť vylúčení súťažiaci zneužívajúci či porušujúci pravidlá súťaže, alebo takí, ktorí v súvislosti so súťažou porušujú práva alebo poškodzujú či ohrozujú oprávnené záujmy Usporiadateľa súťaže alebo jednajú v rozpore s dobrými mravmi alebo je u nich zistené dôvodné podozrenie z trestného činu podvodu.

3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

3.1 Súťažná úloha znie: „Vytvorte na svojom Instagrame post s nákupom z Albi, pridajte označenie @albi_slovensko a hashtag #vianocesalbi a ste v hre!“ Na súťažnom poste môžu byť odfotené konkrétne tovary zakúpené v Albi alebo vianočný balíček ukrývajúci darček z Albi.

3.2 Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba prostredníctvom SVOJHO, REÁLNEHO instagramového profilu a môže sledovať slovenský instagramový profil spoločnosti ALBI (https://www.instagram.com/albi_slovensko/).

3.3 Vyhrávajú 2 posty, ktoré budú vylosované náhodným výberom spomedzi všetkých zúčastnených postov.

3.4 Každý súťažiaci môže pridať ľubovoľný post, avšak vyhrať môže v rámci súťaže iba raz. Pridaním viac ako jedného súťažného postu súťažiaci nezvyšuje pravdepodobnosť výhry, pretože jeho druhý post bude vyhodnotený ako nesúťažný, a teda odstránený zo súťaže.

3.5 Súťažiaci pridaním súťažného postu súhlasí s tým, že usporiadateľ môže zverejniť vybrané súťažné posty na internetových stránkach usporiadateľa, na jeho profile na sieti Instagram a na sieti Facebook.

3.6 Súťažiaci zodpovedá za obsah pridaného postu. V prípade, že súčasťou postu sú jeho osobné údaje alebo osobné údaje akejkoľvek inej osoby ako je on sám, zodpovedá za to, že pred zverejnením týchto údajov získal súhlas na ich zverejnenie od dotknutých osôb.

3.7 Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

4. VÝHRY

4.1 V rámci súťaže vyhrávajú 2 posty, ktoré budú dňa vylosované náhodne spomedzi všetkých postov. Prvý dňa 16.12.2020, druhý dňa 23.12.2020.

4.2 Každý z výhercov bude odmenený Poukážkou na nákup v predajni Albi v hodnote 50€.

4.3 Výhercovia súťaže budú informovaní o výhre pod súťažným príspevkom na profile https://www.instagram.com/albi_slovensko/ a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po uskutočnení losovania, následne budú vyzvaní, aby nás do 48 kontaktovali prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame.
4.4 Výhra bude výhercom doručená do 4 týždňov po ukončení súťaže.

5. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

5.1 Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť či ukončiť alebo zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu a s účinnosťou k okamihu zverejnenia na profile organizátora https://www.instagram.com/albi_slovensko/.

5.2 Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za doručenie výhier, uvedenia nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom či technickou vadou), či za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či závady vzniknuté v priebehu súťaže.

5.3 Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca nezareaguje na súkromnú správu (oznámenie o výhre) od Usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za iné dôvody, kvôli ktorým výherca nezareaguje na oznámenie o výhre od Usporiadateľa súťaže. V prípade, že výherca neodpovie pomocou súkromnej správy do 48 hodín od konca súťaže, prepadá výhra Usporiadateľovi a nebude výhercovi udelená.

5.4 Usporiadateľ súťaže je oprávnený zo súťaže vyradiť odpovede, ktoré:

a) nezodpovedajú zadanej téme súťaže,

b) obsahujú prvky násilia, xenofóbie či pornografické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi či platnými právnymi predpismi,

c) obsahujú vulgarizmy,

d) mohli by poškodiť dobré meno Usporiadateľa, jeho ochranné známky, obchodnú firmu či priemyslové alebo duševné vlastníctvo Usporiadateľa alebo tretej osoby,
e) u ktorej bol zistený podvod pri nedodržaní iných podmienok súťaže,
f) neboli zaslané do súťaže k tomu oprávnenou osobou,
g) boli pod súťažný príspevok vložené osobou s trvalým pobytom alebo doručovacou adresou mimo SR,

h) boli pod súťažný príspevok vložené osobou, ktorá je v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi súťaže a osoby blízke vyššie uvedeným osobám.

5.5 Účasť ani výhru v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou.

6. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV, SCHVÁLENIE PRAVIDIEL


6.1 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a poskytuje ALBI dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov – username (používateľské meno na Instagrame) a pre prípad, že sa stane Výhercom aj mena, priezviska, presnej adresy bydliska a telefónneho čísla, ktoré budú získané a spracovávané v rámci súťaže (ďalej len „Údaje“), pre účely organizovania súťaže po dobu 100 dní od udelenia súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti ALBI; neposkytnutie alebo odvolanie súhlasu môže mať za následok nemožnosť odovzdania prípadnej výhry.
6.2 Súťažiaci má právo na prístup k Údajom, právo požiadať o vysvetlenie a prípadne právo požadovať odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie či likvidáciu jeho Údajov a ďalšie práva uvedené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
6.3 Na poskytnutie výhry nie je žiaden právny nárok a hodnotu výhier nemožno vyplatiť v peňažnej forme. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu.
6.4 Tieto pravidlá a podmienky sú platné a účinné od 4.12.2020.


 

V Žiline dňa 4.12.2020 ALBI s.r.o.

Nahor