Pravidlá ALBI klubu

PREAMBULA

Zákaznícky program ALBI klub (ďalej uvádzané ako „zákaznícky program“) je program pre zákazníkov spoločnosti ALBI, s.r.o., so sídlom na adrese Oravská ulica 8557/22 , 010 01 Žilina, IČO: 36 008 303, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, vložka 3553/L (ďalej uvádzané ako „prevádzkovateľ“). Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod verným zákazníkom spoločnosti ALBI, s.r.o., a to v maloobchodných predajniach v Slovenskej republike. Zákazníci sa stávajú členmi programu na základe slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím podpisom na prihláške alebo iným zákonom predpokladaným prejavom vôle.

ČLENSTVO V ZÁKAZNÍCKOM VERNOSTNOM PROGRAME

 1. Členom zákazníckeho programu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba od veku 15 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá súhlasí s týmito všeobecnými pravidlami zákazníckeho programu (ďalej uvádzané ako „všeobecné pravidlá“). Členom zákazníckeho programu sa nemôže stať právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť) ani fyzická osoba vystupujúca ako podnikateľ. Každá osoba môže byť členom iba raz. Členstvo v zákazníckom programe a všetky práva súvisiace s týmto členstvom, najmä všetky výhody pre členov klubu, sú neprevoditeľné a nemôžu byť predmetom dedičského práva.
 2. Riadnym členom zákazníckeho programu sa za podmienok uvedených v týchto všeobecných pravidlách môže stať každý zákazník po vyplnení a odsúhlasení oficiálnej prihlášky do zákazníckeho programu a vyjadrení súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov. Vyplnením a podpísaním prihlášky (v prípade elektronického prihlásenia vykonaním registračných krokov na internetovej lokalite www.albi.sk) zákazník súhlasí s podmienkami členstva v zákazníckom programe a vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými pravidlami. Registráciou zákazníka na základe jeho prihlášky sa zákazník stáva členom zákazníckeho programu.
 3. Členská karta oprávňuje využívať výhody spojené s členstvom v zákazníckom programe. Každému členovi sa môže vydať iba jedna členská karta. Členská karta je prenosná medzi osobami blízkymi. Na uplatnenie/čerpanie zľavy na zakúpený tovar zo svojho bonusového účtu je oprávnený držiteľ členskej karty jej predložením obsluhe predajne. Zvýhodnený nákup tovaru môže uplatniť výhradne na nákup pre svoju osobnú potrebu. Nákupy na komerčný účel sú vyslovene zakázané. Členská karta zostáva vo vlastníctve prevádzkovateľa a slúži na preukázanie členstva v programe a na zaznamenávanie bonusového kreditu načítaného v súvislosti s vykonanými nákupmi. Členská karta sa aktivuje ihneď pri odovzdaní zákazníkovi.

PRIHLÁSENIE DO PROGRAMU

 1. Prihlásenie do programu je možné podaním písomnej prihlášky v predajni vrátane poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov. Registrácia zákazníka sa vykoná okamžite, čím sa zákazník stáva členom zákazníckeho programu.
 2. Prihlásenie zákazníka do zákazníckeho programu bude v budúcnosti možné tiež prostredníctvom internetu. Prihlásenie prostredníctvom internetu prebehne registráciou na internetovej lokalite (www.albi.sk) v časti ALBI klub, a to vyplnením elektronickej prihlášky do zákazníckeho programu vrátane e-mailovej adresy zákazníka. Podmienkou registrácie zákazníka v zákazníckom programe je vyjadrenie súhlasu s týmito všeobecnými pravidlami a so spracovaním osobných údajov, a to spravidla elektronickým začiarknutím vyznačeného miesta na webovej lokalite www.albi.sk .

ODMENY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKAZNÍCKEHO PROGRAMU

Členovia programu sa odmeňujú vo forme pripočítania bonusového kreditu vedeného a sledovaného v eurocentoch (0,01 eura) na bonusovom účte zákazníka s možnosťou uplatnenia tohto bonusového kreditu ako zľavy na ďalší nákup.

BONUSOVÝ KREDIT

Člen programu je oprávnený pred naúčtovaním akéhokoľvek tovaru zo sortimentu príslušnej predajne prevádzkovateľa, ktorý zákazník predkladá na zaplatenie, predložiť svoju členskú kartu obsluhe predajne, a to na účely pripočítania bonusového kreditu za predložený nákup na bonusový účet. Bonusový kredit vyjadrený v eurocentoch sa členovi programu pripočíta na osobný bonusový účet (ďalej uvádzané ako „bonusový účet“) na základe každej uskutočnenej platobnej (nákupnej) transakcie, ktorú člen programu vykoná v predajniach prevádzkovateľa. Za každé celé 1,- € (jedno euro) hodnoty/ceny nákupu (po prípadných akčných zľavách) získa člen programu bonusový kredit 10 eurocentov (0,10 €), ktorý sa pripočíta na bonusový účet zákazníka. V prípade, že sa dodatočne zruší dôvod pripísania bonusového kreditu alebo došlo k bezdôvodnému pripísaniu takéhoto bonusového kreditu (napr. zrušenie kúpnej zmluvy), prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať takto pripísané bonusové kredity z bonusového účtu člena programu. Každé pripísanie bonusového kreditu musí byť spojené s nákupom tovaru zo sortimentu prevádzkovateľa. Člen programu nemá nárok na dodatočné pripísanie bonusového kreditu na základe predložených pokladničných dokladov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuznať pripočítané bonusové kredity a odpočítať z bonusového účtu člena kredity, ktoré neboli pripočítané v súlade s týmito všeobecnými pravidlami, najmä bonusové kredity, ktoré sa pripočítali v súvislosti so zrušenou transakciou a pod. Platnosť bonusového kreditu pripísaného na bonusový účet je 24 mesiacov od uskutočnenia nákupu.

HODNOTA BONUSOVÉHO KREDITU

S platnosťou od 1. 3. 2015 je hodnota bonusového kreditu stanovená na 10 eurocentov (0,10 €) za každé jedno celé euro nákupu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo hodnotu bonusového kreditu v budúcnosti meniť. V takomto prípade bude zmena hodnoty kreditu zverejnená na internetovej lokalite www.albi.sk, prípadne aj v propagačných materiáloch (účinnosť takejto zmeny nenastane však skôr ako v čase jej zverejnenia).

BONUSOVÝ ÚČET ČLENA PROGRAMU

Všetky bonusové kredity pridelené za nákupy sa pripočítajú na bonusový účet člena programu. Aktualizácia bonusového účtu bude prebiehať ihneď v okamihu realizácie nákupu, najneskôr však do 24 hodín od uhradenia realizovaného nákupu. Člen programu bude mať na pokladničnom doklade uvedený stav bonusového účtu pred uskutočneným nákupom (s výnimkou prípadu poruchy pokladničného systému alebo internetového pripojenia, prevádzkových odstávok a pod.). Kredity, ktorých platnosť uplynie bez uplatnenia vo forme zľavy, sa z bonusového účtu po 24 mesiacoch odstránia.

UPLATNENIE BONUSOVÉHO KREDITU

Za každé celé 1,- € (jedno euro) hodnoty/ceny nákupu (po prípadných akčných zľavách) získa člen programu bonusový kredit 10 eurocentov (0,10 €), ktorý sa pripočíta na bonusový účet zákazníka. Všetky získané bonusové kredity môže zákazník (člen programu) uplatniť ako zľavu pri ďalšom nákupe. Tieto bonusové kredity sa môžu uplatniť po predložení členskej karty ALBI obsluhe predajne. Uplatnenie získaných kreditov na zľavu je možné v predajniach prevádzkovateľa iba pri nákupe, ktorého hodnota je vyššia ako celkový stav bonusového účtu člena programu.

Všetky prípadné ostatné odmeny poskytované členom programu (napr. získanie akčného bonusového kreditu pre vybrané tovarové položky a pod.) sa riadia pravidlami, ktoré sú uvedené v aktualizovaných informačných materiáloch prevádzkovateľa. Ide prevažne o NEWSLETTER pre členov klubu, informácie uvedené na lokalite www.albi.sk alebo na stránke https://www.facebook.com/Albi.predajne.

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY

Člen programu súhlasí so zasielaním propagačných a reklamných materiálov prevádzkovateľa, jeho dodávateľov, partnerov a spoločníka na svoju e-mailovú adresu, korešpondenčnú adresu, prípadne formou správ SMS. Člen programu môže odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojich korešpondenčných údajov písomným oznámením prevádzkovateľovi na adrese albiklub@albi.sk. Prevádzkovateľ nebude ďalej poskytovať korešpondenčné údaje člena zákazníckeho programu svojim partnerom ani dodávateľom.

STRATA ČLENSKEJ KARTY, ZNEUŽITIE PRÍSTUPOVÝCH ÚDAJOV

 1. V prípade straty členskej karty môže člen programu požiadať o vydanie novej členskej karty prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu albiklub@albi.sk.
 2. V prípade bonusových kreditov, ktoré sa pripočítali na bonusový účet člena programu neoprávneným použitím členskej karty, sa postupuje tak, ako by k ich pripočítaniu na bonusový účet vôbec nedošlo, ak prevádzkovateľ nerozhodne v danom prípade inak. Tieto bonusové kredity je prevádzkovateľ oprávnený z bonusového účtu člena programu odpočítať.
 3. Členskú kartu je oprávnený používať jej držiteľ alebo osoby blízke definované podľa Občianskeho zákonníka. Členská karta je prenosná len medzi osobami blízkymi na načítanie bonusového kreditu za nakúpený tovar aj na uplatnenie/čerpanie z bonusového účtu ako zľavu na zakúpený tovar. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené použitie členskej karty a výhod s tým spojených inou osobou v dôsledku neskorého oznámenia straty, odcudzenia členskej karty či iného dôvodu zo strany člena programu.
 4. Ak dôjde k zmene osobných údajov, je člen programu povinný tieto údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať/nahlásiť, a to e-mailom na adresu albiklub@albi.sk.

ZÁNIK ČLENSTVA V ZÁKAZNÍCKOM PROGRAME

Členstvo v zákazníckom programe automaticky zaniká z týchto dôvodov:

 1. Člen programu poskytol v prihláške nepravdivé údaje.
 2. Člen programu zneužil výhody, ktoré mu program poskytuje (napr. využíva zakúpený zvýhodnený tovar na ďalší predaj na podnikateľské účely) alebo iným spôsobom porušil všeobecné pravidlá zákazníckeho programu.
 3. Doručenie písomného odvolania súhlasu člena programu so spracovaním osobných údajov.
 4. Ukončenie programu na základe rozhodnutia prevádzkovateľa.

Z rovnakých dôvodov môže prevádzkovateľ tiež dočasne pozastaviť členstvo v programe a odmietnuť dočasne poskytovanie predtým získaných výhod spojených s členstvom v programe.

V okamihu ukončenia členstva v programe podľa bodov a), b) a c) stráca člen všetky práva, ktoré súvisia s členstvom v programe. Ukončením členstva v programe sa súčasne zruší stav bonusového účtu na členskej karte, teda všetky bonusové kredity načítané do okamihu zrušenia členstva, ak prevádzkovateľ nerozhodne inak. Súčasne zanikajú aj všetky ďalšie nároky, ktoré súvisia s členstvom v programe.

Členstvo v programe ďalej zaniká:

 1. Písomným odstúpením od členstva prevádzkovateľom z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
 2. Písomným odstúpením od členstva členom programu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

V prípade zániku členstva odstúpením podľa bodov a) a b) zaniká členstvo v okamihu doručenia odstúpenia členovi programu (adresa podľa poslednej aktualizácie člena programu) alebo prevádzkovateľovi na kontaktnú adresu.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť program, a to oznámením o ukončení programu na internetovej lokalite www.albi.sk alebo iným vhodným oznámením.

V okamihu zverejnenia oznámenia o ukončení programu a v okamihu doručenia odstúpenia podľa bodu a) zaniká členstvo člena v programe a všetky práva, ktoré súvisia s členstvom v programe. Všetky bonusové kredity riadne pripočítané na bonusový účet do okamihu zrušenia členstva je potrebné uplatniť podľa týchto pravidiel, a to formou využitia bonusového kreditu do dátumu oznámeného ukončenia programu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ČLENOV ZÁKAZNÍCKEHO PROGRAMU

Spôsob a podmienky spracúvania osobných údajov člena ALBI klubu, ku ktorým dochádza na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto pravidiel, ako aj informácie o právach člena ALBI klubu ako dotknutej osoby sú špecifikované v Pravidlách ochrany osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť či doplniť všeobecné pravidlá zákazníckeho programu, a to v dôsledku zmeny právnych predpisov, na základe svojho rozhodnutia alebo v dôsledku iných okolností. Členovia programu budú o týchto zmenách informovaní v predajniach prevádzkovateľa, na lokalite www.albi.sk a prostredníctvom NEWSLETTERA pre členov ALBI klubu. Tieto zmeny a doplnky sú účinné po ich zverejnení na internetovej lokalite www.albi.sk.

Tieto všeobecné pravidlá zákazníckeho programu vydal prevádzkovateľ ALBI, s.r.o., so sídlom na adrese Oravská ulica 8557/22 , 010 01 Žilina, IČO: 36 008 303, zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, vložka 3553/L, ako záväzné pravidlá prevádzkovania zákazníckeho programu výlučne na území Slovenskej republiky v predajniach prevádzkovateľa pre členov zákazníckeho programu, ktorí sú registrovaní a ich členské karty boli vydané v Slovenskej republike.

Kontaktná adresa: ALBI, s.r.o., Oravská ulica 8557/22 , 010 01 Žilina, e-mail: albiklub@albi.sk

 

Všeobecné pravidlá zákazníckeho programu ALBI sú platné od 25. mája 2018.

 

Nahor