Doprava zadarmo nad 13€ trvá do 21. júla!

Pravidlá ochrany osobných údajov

I. Úvod

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary a služby ponúkané našou spoločnosťou a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou, či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov alebo v poskytovaní služieb, ktoré ponúkame.

II. PREVÁDZKOVATEĽ

ALBI, s.r.o.

Sídlo: Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina

IČO: 36 008 303

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3553/L

(ďalej označený aj ako „naša spoločnosť“, „my“)

III. KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Roman Praták

Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina

0915 891 923

eshop@albi.sk

IV. DOTKNUTÁ OSOBA

 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti,
 • akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi predajne našej spoločnosti na území Slovenskej republiky.

V. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

V tejto časti uvádzame informácie o osobných údajov, ktoré od Vás získavame, keď využívate služby našej spoločnosti a tiež informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z iných zdrojov.

Spôsob získania osobných údajov

Kategórie získavaných osobných údajov

Registrácia pre ALBI e-shop

Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa (ak je odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,
informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili),
Vaše prihlasovacie údaje (heslo)

Nákup prostredníctvom ALBI e-shop

 

V našom ALBI e-shop môžete nakupovať aj bez registrácie, avšak Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli doručiť tovar, ktorý si vyberiete a kúpite.

Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa (ak je odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo ISIC/ITIC karty

informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili)

Registrácia pre členstvo v ALBI klube

a využívanie s tým spojených výhod

Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, Váš podpis

Registrácia pre členstvo v ALBI klube pre školy

a využívanie s tým spojených výhod

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa kontaktnej osoby za prihlásenú školu, vrátane údajov o názve,  adrese a IČO prihlásenej školy, podpis

Registrácia pre spotrebiteľskú súťaž s Kúzelným čítaním

Vaše meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa (ak je odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa

Registrácia pre odber newslettra

 

Naša spoločnosť Vás na základe Vašej požiadavky a súhlasu môže informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach aj bez toho, aby ste sa predtým registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti alebo kúpili akýkoľvek tovar.

Vaša e-mailová adresa
Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti

Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov)
Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení)

Návšteva našich predajní

v našich predajniach sa nachádza kamerový systém, ktorý vás môže zaznamenať a tento záznam je v ňom uložený spolu s dátumom a časom vašej návštevy a údajoch o predajni našej spoločnosti, ktorú ste navštívili

Tvorba odborného článku alebo recenzie (nie recenzie v detaile produktu ALBI e-shopu) Meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia autora alebo recenzenta, prípadne jeho rodinných príslušníkov
Prieskum spokojnosti s nákupom cez Heureka.sk Vaša e-mailová adresa
Stráženie dostupnosti produktu Vaša e-mailová adresa

*Vaše finančné a platobné údaje v súvislosti s platbou ceny tovaru spracúva príslušný poskytovateľ platobných služieb ako samostatný prevádzkovateľ osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním alebo ochranou Vašich finančných a platobných údajov sa preto prosím obráťte priamo na poskytovateľa platobných služieb.

VI. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary a služby našej spoločnosti, ako je využívanie e-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník, členstva v našich zákazníckych programoch a využívanie s tým spojených výhod, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, alebo poskytnúť služby, ktoré si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či poskytnúť rôzne zľavy, vrátane uplatnenia zliav ISIC, ITIC, EURO<26.

Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vám umožnili stať sa členom našich zákazníckych programov, a mohli Vám poskytnúť, resp. Vám umožnili využívať výhody a zľavy spojené v Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, ako je napríklad ALBI klub alebo ALBI klub pre školy.

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame tiež na to, aby sme Vám umožnili zúčastniť sa spotrebiteľských súťaží organizovaných našou spoločnosťou (spotrebiteľská súťaž s Kúzelným čítaním, spotrebiteľská súťaž s Kvídom), aby sme Vás mohli informovať o výhre v takejto súťaži a doručiť Vám prípadnú výhru v súťaži.

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom e-shopu, alebo v súvislosti s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či účasťou v našich spotrebiteľských súťažiach mohli informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, výhodných ponukách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti alebo iných obchodných/marketingových zasielaných e-mailom.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Pravidlách používania webstránok.

Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on – line, či v predajniach, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti).  Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného a vopred daného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach. V prípade, ak máte záujem byť informovaní o ponuke určitých tovarov a služieb našej spoločnosti, máte možnosť udeliť nám súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely doručovania obchodných/marketingových oznámení s informáciami o tovaroch a službách našej spoločnosti.

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našich predajniach.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na monitorovanie bezpečnosti našich predajní kamerovým systémom, aby sme prechádzali, či napomáhali odhaľovaniu trestnej činnosti a protispoločenského správania, čím chránime nielen obchodné záujmy našej spoločnosti, ale aj prispievame k ochrane miestnej komunity, zákazníkov a našich zamestnancov.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame aj v prípade, ak pre nás napíšete odborný článok, alebo sa rozhodnete ohodnotiť naše tovary a služby recenziou, ktoré následne zverejňujeme na webových stránkach ALBI e-shop. Vaše osobné údaje v takom prípade potrebujeme na účely komunikácie počas našej vzájomnej spolupráce alebo v prípade, že naša spoločnosť bude mať záujem kontaktovať Vás v súvislosti s možnosťami spolupráce v budúcnosti, a tiež na účel identifikácie autora odborného článku alebo recenzie pri jeho zverejnení.

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na realizáciu prieskumov Vašej spokojnosti s nákupom a tiež s tovarom a službami, ktoré sme Vám poskytli, aby sme sa mohli neustále zlepšovať a približovať potrebám našich zákazníkov.

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli uspokojiť Váš dopyt po určitom tovare mohli Vám oznámiť, že tento tovar je dostupný.

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

 

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

 • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb;
 • propagáciu a predaj našich produktov a služieb;
 • starostlivosť o váš užívateľský účet (ALBI e-shop), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;
 • ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;
 • predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti;
 • testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

VII. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak nemáte záujem registrovať sa pre akékoľvek služby našej spoločnosti, či kúpiť si akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.

 

Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webstránky našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

VIII. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.  

Niektoré osobné údaje, ktoré získavame môžeme zdieľať s našou materskou spoločnosťou: ALBI Česká republika a.s., sídlo: Praha 8, Thámova 289/13, PSČ 18600, IČO: 49708368. Táto spoločnosť nám napríklad poskytuje podporu pri správe informačných systémov, ktoré používame na prevádzku a poskytovanie našich služieb a spracúva iba tie údaje, ktoré sú potrebné na vykonávanie týchto funkcií a v rámci našich zdokumentovaných pokynov.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry, webhosting)
 • spracovanie platieb v našich predajniach alebo v rámci ALBI e - shop,
 • doručovateľské a kuriérske služby
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a  v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov našej spoločnosti,
 • služby vedenia účtovníctva
 • spoločnosti, ktoré prevádzkujú priemyselné kamery v našich predajniach či vykonávajú ich údržbu. 
 • Údaje zadávané v rámci uplatnenia kartovej zľavy ISIC, ITIC, EURO<26 v e-shope, sú pre potreby overenia platnosti karty zasielané šifrovaným pripojením na servery CKM združenia pre študentov, mládež a učiteľov, občianskeho združenia registrovaného v registri združení vedenom MV SR pod č. VVS/1900/90-11747, so sídlom Vysoká 32, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 768 164.
 • Údaje zadávané v rámci reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy (vrátane čísla účtu, potrebného na vyrovnanie záväzkov) cez elektronický portál Retino, bude spracovávať spoločnosť Retino.cz s.r.o., IČ: 06222234, so sídlom Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Česká Republika.

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

V prípade, ak niektorých z vyššie uvedených príjemcov Vašich osobných údajov poverujeme aj spracúvaním osobných údajov (sprostredkovatelia), uzatvorili sme s nimi príslušné zmluvy o spracúvaní osobných údajov podľa článku 28 Nariadenia. Ostatní príjemcovia sú samostatnými prevádzkovateľmi Vašich osobných údajov, ktorých sme zmluvne zaviazali povinnosťou mlčanlivosti v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov.

IX. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom ALBI e-shop). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, či poskytli služby ponúkané našou spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

X. Doba uchovávania osobných údajov

Registrácia pre ALBI e-shop

Osobné údaje na tento účel spracúvame po dobu využívania Vášho užívateľského účtu alebo 3 roky od Vášho posledného prihlásenia. Vašu emailovú adresu na účel zasielania newslettra alebo iných obchodných/marketingových oznámení, ktoré Vám zasielame v súvislosti s Vašou registráciou pre ALBI e-shop spracúvame po dobu 1 roka od Vášho posledného prihlásenia, alebo kým neodmietnete zasielanie týchto oznámení podľa § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Nákup prostredníctvom ALBI e-shopu

Osobné údaje na tento účel spracúvame po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby za tovar. Po uplynutí tejto doby ich budeme spracúvať, iba ak to ustanovia osobitné právne predpisy alebo pokiaľ to je nevyhnutné z iných právnych dôvodov. Vašu emailovú adresu na účel zasielania newslettra alebo iných obchodných/marketingových oznámení, ktoré Vám zasielame v súvislosti s Vašim nákupom prostredníctvom ALBI e-shop spracúvame po dobu 3 rokov odo dňa nákupu, alebo kým neodmietnete zasielanie týchto oznámení podľa § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Údaje z členských kariet ISIC, ITIC, EURO<26, dobrovoľne zadávané pri objednávke, sú spracúvané iba do doby overenia ich platnosti (prebehne počas vytvorenia objednávky).

Registrácia pre členstvo v ALBI klube

a využívanie s tým spojených výhod

Osobné údaje na tento účel spracúvame počas aktívnosti členstva v ALBI klube (pokým sa neodhlásite). Vašu e-mailovú adresu na účel zasielania newslettra alebo iných obchodných/marketingových oznámení, ktoré Vám zasielame v súvislosti s Vaším členstvom v ALBI klube spracúvame po dobu 1 roka od posledného nákupu v rámci vernostného programu, alebo kým neodmietnete zasielanie týchto oznámení podľa § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Registrácia pre členstvo v ALBI klube pre školy

a využívanie s tým spojených výhod

Osobné údaje na tento účel spracúvame počas aktívnosti členstva v ALBI klube pre školy (kým sa neodhlásite). Vašu e-mailovú adresu na účel zasielania newslettra alebo iných obchodných/marketingových oznámení, ktoré Vám zasielame v súvislosti s Vaším členstvom v ALBI klube pre školy spracúvame po dobu 1 roka od posledného nákupu v rámci vernostného programu, alebo kým neodmietnete zasielanie týchto oznámení podľa § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Registrácia pre spotrebiteľskú súťaž s Kúzelným čítaním

Osobné údaje na tento účel spracúvame počas trvania Vašej aktivity v súťaži (čiže do žrebovania v danom kole), najviac po dobu šiestich (6) mesiacov od udelenia súhlasu. Vašu e-mailovú adresu na účel zasielania newslettra alebo iných obchodných/marketingových oznámení, ktoré Vám zasielame v súvislosti s Vašou účasťou v súťaži spracúvame po dobu 1 roka od skončenia Vašej účasti v súťaži (žrebovania v danom kole), alebo kým neodmietnete zasielanie týchto oznámení podľa § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Registrácia pre odber newslettra, alebo iných obchodných/marketingových informácií

Na účel zasielania newslettrov alebo iných obchodných/marketingových spracúvame Vaše osobné údaje najviac po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, resp. dovtedy kým neodmietnete zasielanie newslettra podľa § 62 ods. 2 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, alebo neodvoláte Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel podľa Nariadenia.

Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti

Google Analytics (Google Inc.) -  spracúvanie súborov cookie na účel sledovania jednotlivých stránok webu a udalostí, napr. pridanie do košíka, dokončená registrácia, objednávka, vyhľadávanie. Súbory cookie slúžia k vytváraniu štatistík o návštevnosti. Doba uchovávania je stanovená podľa typu cookie - iba do uzatvorenia okna prehliadača, 50 mesiacov alebo trvalo.

Google AdWords (Google Inc.) - spracúvanie súborov cookie na účel sledovania jednotlivých stránok webu. Súbory cookie slúžia k vytváraniu štatistík o dokončenej objednávke. Doba uchovávania je stanovená podľa typu cookie - 1 mesiac alebo trvalo.

Facebook pixel (Facebook) - spracúvanie súborov cookie na účel sledovania jednotlivých stránok webu a udalostí, napr. pridanie do košíka, dokončená registrácia, objednávka, vyhľadávanie, zdieľanie stránky cez Facebook, Google a Twitter, porovnávanie tovaru. Súbory cookie slúžia na vytváranie štatistík o návštevnosti. Doba uchovávania súborov cookie - trvale.

Heureka.cz (Heureka Group a.s.) - spracúvanie súborov cookie na úče sledovania údajov o odoslanej objednávke (číslo objednávky, objednané produkty). Súbory cookie slúžia na účely sledovania konverzií a hodnotení z Heuréka portálu cez nákup na danom e-shope. Doba uchovávania podľa typu cookie - iba do uzatvorenia okna prehliadača, 1 mesiac alebo trvale.

Návšteva predajní ALBI

Kamerové záznamy z priestorov ALBI predajní uchovávame 15 dní.

Tvorba odborného článku alebo recenzie (nie recenzie v detaile produktu ALBI e-shopu)

Vaše osobné údaje spracúvame, kým neodvoláte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov poskytnutých na tento účel.

Prieskum spokojnosti

Vaše osobné údaje spracúvame najviac po dobu 6 mesiacov od Vašej účasti v prieskume spokojnosti

Stráženie dostupnosti tovaru

Osobné údaje na tento účel spracúvame počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu spracúvania, t. j. do doby odoslania notifikácie o naskladnení tovaru na vami zvolenú e-mailovú adresu.

 

XI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

1.Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo:

 1. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;
 2. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

2. Právo na prístup k osobným údajom

 

Na základe Vašej žiadosti adresovanej  kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

3. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

 

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

 

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve, alebo ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

XII. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

XIII. ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.

Nahor