AKCIA! Dodatočná zľava 11% na produkty Kúzelného čítania. V košíku zadajte kód JUL11.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU  ESHOP.ALBI.SK  

 1. Základné ustanovenia 
 2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy 
 3. Zaslanie tovaru 
 4. Reklamácia tovaru 
 5. Odstúpenie od zmluvy
 6. Reklamácia platby 
 7. Ochrana osobných údajov 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.albi.sk. Podmienky bližšie definujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu,  t.j. predávajúceho, ktorým je firma ALBI, s.r.o., IČO: 36 008 303, DIČ: SK2020451268, so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiele SRo, vložke číslo 3553/L (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho, resp. spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“)). 

Zmluvné vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru na diaľku sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.  

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci. 

Predávajúci (dodávateľ)  -  je firma ALBI s.r.o. , IČO: 36 008 03, DIČ: SK2020451268, so sídlom Oravská ulica 8557/22, 01001 Žilina, právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiele SRo, vložke číslo 3553/L. Predávajúci je platcom DPH. Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. 

Kupujúci - je osoba, ktorá je spotrebiteľ,  ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Tovar – fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu www.albi.sk 

Služba – úkony spojené s predajom a dopravou tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu kupujúcemu. 

Písomné prílohy - dodací list,  faktúra, štítok s informáciami o zásielke. 

Celková kúpna cena - vypočítaná celková cena za objednaný tovar vrátane služieb a vedľajších služieb. 

Kontaktné údaje (v pracovné dni 07:00 – 20:00, so-ne 10:00 - 18:00) 

Infolinka: +421 908 720 000

Email: eshop@albi.sk 

IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2715 0263 

SWIFT: TATRSKBX 

OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

Zoznam produktov na stránkach www.albi.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po overení potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná webovým rozhraním v dobe overenia objednávky. 

Po určení objednávky je potrebné urobiť nasledujúce: Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.albi.sk. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.  

Aby objednávka v elektronickom obchode www.albi.sk bola akceptovaná, musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

 • Identifikácia predávajúceho 
 • Identifikácia kupujúceho (Fakturačná adresa)– meno, priezvisko, ulicu, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, e-mailovú adresu a telefónne číslo (v prípade, že kupujúci tieto údaje vyplnil pri registrácii do elektronického obchodu www.albi.sk, údaje sú v prihlásenom stave automaticky predvyplnené.) 
 • Doručovacia adresa – meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo a e-mail. (v prípade, že dodacia adresa sa líši od fakturačnej). 
 • kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho) 
 • vybraný spôsob platby, 
 • vybraný spôsob dodania tovaru, 

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Kupujúci je následne informovaný o nedostupnosti objednaného produktu. 

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom overenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa oboznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.  

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, možno zmluvu uzatvoriť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, v závislosti na tarifikácii telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa, a kupujúci si tieto náklady uhrádza sám. 

Všetky ceny uvedené na webových stránkach www.albi.sk sú s DPH, a rozumejú sa ako ceny z expedičného skladu v Červeném Kostelci. Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková kúpna cena za tovar  a služby za uvedených podmienok vrátane súvisiacich poplatkov, a kupujúci bude vyzvaný  k ich schváleniu. 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY  

Kupujúci môžu bez udania dôvodu stornovať svoju objednávku až do jej overenia predávajúcim.  Kupujúci má ďalej podľa §7 Zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci má taktiež právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu aj so súvisiacimi poplatkami. 

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

ZASLANIE TOVARU

Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky emailom označeným ako „Doručenie objednávky“. Objednávku je možné potvrdiť aj telefonicky. Pri telefonickom potvrdení objednávky si predávajúci a kupujúci potvrdia jej obsah, hlavne druh tovaru, počet kusov, písomné prílohy, ktoré tvoria prílohu tovaru, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. 

DODACIA LEHOTA 

Ak je objednaný tovar v okamihu objednávky na sklade, bude expedovaný nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. Dodacia lehota závisí ďalej od zvoleného spôsobu prepravy. V rámci General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len GLS) a Packety je štandardná lehota doručenia tovaru do dvoch pracovných dní od overenia objednávky. 

SPÔSOB DOPRAVY 

Dopravu objednávky na určenú adresu zaisťuje predávajúci iba na územie Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám, podľa predávajúcim vymedzených spôsobov dopravy. Prehľad dopravcov je uvedený na stránkach eshop.albi.sk v sekcii Všetko o nákupe > Spôsoby doručenia.  

SPÔSOB PLATBY 

Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za tovar. Spôsoby úhrady ceny zahŕňajú ceny vrátane DPH. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou pri prevzatí tovaru alebo elektronicky prostredníctvom platobného systému integrovaného do elektronického obchodu eshop.albi.sk. Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod k použitiu výrobku, ak to daný výrobok vyžaduje. Daňový doklad zasielame k objednávkam elektronicky, na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Zaokrúhľovanie dobierkových súm na 0 a 5 centov

Od 1.7.2022 nadobúda v SR platnosť novely Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, ktorej cieľom je obmedzenie obehu drobných mincí. Na základe tohto zákona a toho, že vopred nie je možné určiť, aký spôsob úhrady dobierky si zákazník pri preberaní zvolí (v hotovosti alebo bezhotovostne), všetky objednávky vytvorené so zvoleným spôsobom platby DOBIERKA, budú mať od 1.7.2022 finálnu sumu zaokrúhlenú na 0 alebo 5 centov.

PREVZATIE TOVARU 

Pri preberaní tovaru od dopravcu kupujúci skontroluje obsah a stav zásielky, či nie je zásielka poškodená. V prípade mechanického poškodenia obalu výrobku alebo výrobku samotného je kupujúci povinný spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Kupujúci má taktiež v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Podpísaním dodacieho listu prepravcovi kupujúci  súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazil mechanicky nepoškodený. 

Spotrebiteľ by mal vo vlastnom záujme tieto kroky podniknúť, vyhne sa tak neskorším problémom plynúcim zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanického poškodenia tovaru). Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo na uplatnenie reklamácie.

OSOBNÝ ODBER TOVARU 

Tovar je kupujúcemu k dispozícii na ním zvolenej pobočke Packeta(ak pri objednávke zvolí osobný odber) po dobu 7 kalendárnych dní od overenia objednávky. Túto dobu je možné bezplatne predĺžiť na 21 kalendárnych dní od overenia objednávky. Každý ďalší deň je spoplatnený sumou 0,4 € bez DPH. Zoznam s adresami pobočiek Packeta je dostupný pri vytváraní objednávky.  

REKLAMÁCIA TOVARU

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu tovaru.  

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú občianskym zákonníkom t.j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov. 

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. 

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú reklamovať.

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU 

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej preukazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

POSTUP REKLAMÁCIE 

Kupujúci môže tovar reklamovať prostredníctvom elektronického formulára Retino sa stránke Reklamácie a vrátenie tovaru na e-shope predávajúceho. Vytknutie vady (reklamácie) Prostredníctvom elektronického formulára Retino umožňuje predávajúcemu aj kupujúcemu v reálnom čase sledovať stav reklamácie s tým, že o každej zmene je kupujúci informovaný prostredníctvom elektronickej správy (vygenerovanie štítku spätnej dopravy, doručenie zásielky do skladu, oprava, refundácie a pod.)

Ak kupujúci nemá záujem využiť reklamačný systém Retino, môže reklamáciu oznámiť taktiež telefonicky, na čísle 0908 720 000 alebo e-mailom na eshop@albi.sk. Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok je „Reklamačný formulár“, ktorý reklamáciu v tomto prípade zjednoduší. Vyplnený reklamačný list obsahuje: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, popr. Popis toho, ako závada vznikla alebo sa prejavuje.

Práva reklamácie kupujúci uplatňuje u predávajúceho na adrese skladu – Distribuční centrum Albi Česká republika a.s., Oddělení péče o zákazníka, Lhota za Červeným Kostelcem 439, Červený Kostelec 549 41. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúcemu bol doručený reklamovaný tovar.

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. 

Prevzatý tovar bude testovaný iba na uvedenú závadu. Zásielky, u ktorých nie je jasné, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi. V prípade, že kupujúci nevyužije elektronický systém Retino, odporúča predávajúci kupujúcemu zaslať spoločne s reklamovaným tovarom Reklamačný list, ktorý výrazne zjednoduší identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavku.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE 

O reklamácii sa spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie spotrebiteľa o výsledku reklamácie  emailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety spotrebiteľov. 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Pro pohodlnú reklamáciu prostredníctvom služby Retino prejdite na elektronický formulár TU: (budete potrebovať iba číslo objednávky a e-mail).

Pre písomné oznámenie o reklamácii môžete využiť tento vzorový formulár:

Vzorový reklamačný formulár je k dispozícii TU.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie, v prípade nášho e-shopu do 30 dní odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme tovar, alebo:

 • Posledný kus tovaru, ak si kupujúci objedná v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
 • Poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúcich z niekoľkých položiek alebo častí, alebo
 • Prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dohodnutá pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

OD ZMLUVY NEMOŽNO OKREM INÉHO ODSTÚPIŤ V RÁMCI TOVARU, KTORÝ:

bol vyrobený podľa vašich požiadaviek alebo prispôsobený vašim potrebám,

podlieha rýchlej skaze, alebo tovar s krátkym dátumom spotreby, rovnako ako aj tovar, ktorý bol vzhľadom k svojej povahe nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho kupujúci porušil,

predstavuje zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačový program v zapečatenom obale, pokiaľ ho kupujúci porušil.

PRÁVO PREDÁVAJÚCEHO NA ODSTÚPENIE

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu odoslania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru, v prípade objednávky tovaru s akčnou cenou (zľavou) vo väčšom, než obvyklom množstve, alebo, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade výraznej zmeny jeho ceny. Pred odstúpením od zmluvy je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

POSTUP V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu a to najneskôr 30. deň od prevzatia tovar prostredníctvom elektronického formulára Retino na stránke Reklamácia a vrátenie tovaru e-shopu predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy prostredníctvom elektronického formulára Retino umožňuje predávajúcemu aj kupujúcemu v reálnom čase sledovať stav odstúpenia od zmluvy s tým, že o každej zmene je kupujúci informovaný prostredníctvom elektronickej správy (vygenerovanie štítku spätnej dopravy, doručenie zásielky do skladu, refundácia a pod.).

Kupujúci môže v stanovenej lehote od zmluvy odstúpiť tiež oznámením na e-mailovú adresu eshop@albi.sk, písomne na adresu Distribuční centrum Albi Česká republika a.s., Oddělení péče o zákazníka, Lhota za Červeným Kostelcem 439, Červený Kostelec 549 41, či iným spôsobom (telefonicky na Zákazníckej linke +421 908 720 000). Pri odstúpení od zmluvy mimo elektronickú službu Retino odporúčame v sprievodnom dopise (prílohe) uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a priložiť kópiu dokladu o zakúpení tovaru (faktúru). Možno využiť pripravený formulár Oznámenie o odstúpení od zmluvy na stránkach e-shopu. Zásielky mimo elektronickú službu Retino, z ktorých nie je jasné, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. V prípade spätných zásielok prostredníctvom elektronickej služby Retino, sú náklady na spätnú dopravu započítané proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny – o danej skutočnosti systém informuje pri ponúkanej spätnej doprave systému Retino.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho  do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ nárok iba na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné v minimálnej ponúkanej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob prepravy).

Ak bol k tovaru, v rámci ktorého kupujúci odstupuje od zmluvy, poskytnutý darček, kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

AKO OZNÁMIŤ ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Pre pohodlné odstúpenie od zmluvy prostredníctvom služby Retino prejdite na elektronický formulár TU (budete potrebovať iba číslo objednávky a mail).

Pre písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete využiť tento vzorový formulár. Na stiahnutie TU.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRI REKLAMÁCII 

1.Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho eshop.albi.sk o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva. Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na eshop@albi.sk . Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú orgány a oprávnené právnické osoby, ktorých zoznam nájdete na stránke ministerstva hospodárstva https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1 . Návrh možno podať spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v §12 zákona 391/2015 Z.z. 

2. Sťažnosť môže spotrebiteľ podať taktiež on-line pomocou platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia ako 20€. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 5€ s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku.

REKLAMÁCIA PLATBY

Platby prostredníctvom systémov okamžitých platieb sú vykonávané cez platobnú bránu spoločnosti Comgate Payments, a.s., so sídlom Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČ (IČO): 27924505, DIČ CZ27924505.  V prípade, že kupujúci chce reklamovať platbu za tovar, vykonanú prostredníctvom platobnej brány Comgate, bude reklamácia kupujúcim uplatnená u predávajúceho, ktorý od kupujúceho získa potrebné údaje k riešeniu reklamácie. Potrebné údaje k reklamácii: telefónny alebo e-mailový kontakt na kupujúceho a číslo objednávky. Predávajúci následne tieto údaje poskytne spoločnosti Comgate, ktorá na základe predložených údajov vykoná šetrenia na overenie oprávnenosti reklamácie. O výsledku reklamačného procesu bude užívateľa informovať Predávajúci bez zbytočného odkladu po ukončení reklamačného konania.  

Platby kartou sú vykonávané cez platobnú bránu Comgate Payments, a.s., so sídlom Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČ (IČO): 27924505, DIČ CZ27924505. V prípade reklamácie platby je potrebné kontaktovať Predávajúceho telefonicky a e-mailom. Potrebné údaje k reklamácii: telefónny alebo e-mailový kontakt na kupujúceho a číslo objednávky. Predávajúci následne tieto údaje poskytne spoločnosti Comgate, ktorá na základe predložených údajov vykoná šetrenia na overenie oprávnenosti reklamácie. O výsledku reklamačného procesu bude užívateľa informovať Predávajúci bez zbytočného odkladu po ukončení reklamačného konania.  

Pre prípadné reklamovanie platby v hotovosti kuriérovi/na výdajnom mieste spoločnostiam:

 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská Republika 
 • Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – Petržalka, Slovenská Republika

musí Kupujúci disponovať potvrdením o platbe, ktoré Kupujúci dostane pri odovzdávaní platby kuriérovi. Potrebné údaje k reklamácii: telefónny alebo e-mailový kontakt na kupujúceho a číslo objednávky. Predávajúci následne tieto údaje poskytne predmetnej spoločnosti., ktorá na základe predložených údajov vykoná šetrenia na overenie oprávnenosti reklamácie. O výsledku reklamačného procesu bude užívateľa informovať Predávajúci bez zbytočného odkladu po ukončení reklamačného konania.  

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spôsob a podmienky spracúvania osobných údajov kupujúceho, ku ktorým dochádza na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto obchodných podmienok, ako aj informácie o právach kupujúceho ako dotknutej osoby sú špecifikované v Pravidlách ochrany osobných údajov.  

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31.1.2024. 

  


Archív obchodných podmienok

Nahor